بازدید رییس کمیسیون اتاق انرژی ایران

بازدید رییس کمیسیون اتاق انرژی ایران

بازدید رییس کمیسیون اتاق انرژی ایران

حضور ارزشمند جناب مهندس آرش نجفی رئیس هیت مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران و رئیس کمیسیون اتاق انرژی ایران جهت بازدید از مجموعه مسکونی برج باغ شفق ۲۴ و ۲۵

بازگشت به بالا بالا
Close Zoom